Algemene voorwaarden Building Depot Suriname

 

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Retour
Artikel   7 – Kosten in geval van retour
Artikel   8 – De prijs
Artikel   9 – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Vrijwaring en aansprakelijkheid
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16 – Privacy

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Building Depot Suriname N.V., hierna te noemen BDS.

Alle rechtspersonen, feitelijk en statutair gevestigd in Suriname die onderdeel uitmaken van BDS.

 1. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met BDS;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of BDS in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door BDS georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Building Depot Suriname, hierna te noemen BDS
Ringweg-Zuid 243
Telefoonnummer: 546450
E-mailadres: info@buildingdepotsr.com
KvK-nummer: 63305

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BDS en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen BDS en klant.
 2. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij BDS. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de klant en zijn op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden en zijn tevens op te raadplegen op de website.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Bij deze voorwaarden is de Surinaamse recht van toepassing.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. BDS is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als BDS gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BDS niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. BDS kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen BDS de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
 • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan BDS zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BDS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BDS is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BDS passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. BDS kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BDS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. BDS zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van BDS waar de klant met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij BDS deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Retour
Bij levering van producten:

 1. De klant kan bij BDS een bij HSDS aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.
 2. Retournering van een bij BDS aangekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk binnen 3 dagen na aankoop. BDS is alleen gehouden een verzoek tot restituie van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen 24 uur na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:
 3. De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen.
 4. Het product dient aangekocht te zijn bij BDS.
 5. Het product moet ongeopend; compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
 6. Het product is ongebruikt.
 7. Uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan –in de ruimste zin des woords door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft BDS het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.
 8. Indien BDS uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan BDS het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag of tegen uitgifte van een giftcard.
 9. In het geval een klant gelden terug moet ontvangen van BDS, zal dat alleen over het aangekocht product zijn. Gelden van de reeds betaalde leverings- en installatiekosten zijn hiervan uitgesloten.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van retour

 1. Indien de klant een product retourneert, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Artikel 8 – De prijs

 1. De verkoopprijs luidt in Surinaamse Dollars inclusief omzetbelasting maar exclusief eventuele verzend-, bezorg- en installatiekosten.
 2. De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de in de winkel van BDS aangeboden producten zijn gehecht, dan wel op of boven het schap waar de betreffende producten door BDS zijn geplaatst.
 3. Producten die niet individueel zijn geprijsd, worden geacht geetaleerd te zijn bij de prijskaarten van het betreffende product.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten gelden die van het BDS verkoopsysteem.
 5. Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van BDS. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant. Een nadere regeling van de bezorgservice wordt gegeven in Artikel 10.
 6. De website ligt momenteel onder constructie. De prijzen kunnen daardoor verschillen met de prijzen die in de winkel staan. Gaarne hiermee rekening te houden.

 

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. De garantie van BDS dekt alleen fabricagedefecten.
 2. De garantievoorwaarden zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant kosteloos toegezonden en zijn tevens te raadplegen op onze website.
 3. De aansprakelijkheid van BDS is beperkt tot de kosten van reparatie of, als geen hertsel mogelijk is vervanging van het product onder garantie. De koopsom wordt niet geretourneerd.
 4. BDS is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de ruimste zin des woords en wanneer consumentenelectronica voor commerciele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage.
 5. Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het defect veroorzaakt wordt door derden of een door BDS niet erkend servicecentrum, is garantie uitgesloten.
 6. Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie.
 7. Indien het personeel van BDS buiten de werktijden van BDS en/of zonder toestemming van BDS intsallatie werkzaamheden aan de klant, is garantie uitgesloten.
 8. De garantievoorwaarden gaan in op de dag van aanschaf (factuurdatum) en zijn alleen geldig op vertoon van de originele bon. Op de bon/garantieformulier staat het garantie termijn voor de betreffende aankoop vermeld.
 9. Defecte producten kunnen bij de Customer service afdeling van BDS worden aangeboden. Het product dient dan wel bij BDS te zijn aangekocht (of via de BDS webshop).
 10. Wanneer een defect product nog niet is aangeboden zoals is aangegeven in punt 9, kan/of doet BDS geen uitspraak of het gebrek te wijten is aan een non-conformiteit.
 11. BDS stuurt alle aangeboden defecte producten door naar het service centrum van BDS. Pas wanneer het product in behandeling is genomen en is onderzocht door een technicus kan de oorzaak van het gebrek worden vastgesteld (wel of geen non-conformiteit).
 12. Wanneer bij inname overduidelijk vast te stellen is dat het gebrek is veroorzaakt door schade van buitenaf (in de ruimste zin des woords) kan BDS het advies geven om het product naar een service centrum te versturen welke is gespecialiseerd in het herstellen van dergelijke defecten.
 13. BDS is verplicht om producten waarbij het defect te wijten is aan een non-conformiteit, in eerste instantie kosteloos te herstellen/omruilen gedurende de aansprakelijkheidsperiode.
 14. Binnen de garantietermijn is het aan BDS om te bewijzen dat het gebrek niet te wijten is aan het product.
 15. Wanneer de garantie van het product wordt afgewezen, ondanks dat het product binnen de garantietermijn is aangeboden, zal BDS deze afwijzing onderbouwen door middel van een prijsopgave.
 16. Wanneer de klant van mening is recht te hebben op kosteloos herstel na de garantietermijn en het product bevindt zich binnen de aansprakelijkheidsperiode, dan dient de klant te bewijzen dat het gebrek aan het product te wijten is, bij normaal gebruik. Uitgesloten is normale slijtage, dit komt altijd voor rekening van de klant.
 17. Als herstel/omruil buiten de garantieperiode valt, is het redelijk dat de klant meebetaalt aan de reparatiekosten.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. BDS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Desgewenst kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van BDS. Voor bezorging van producten kunnen bezorgkosten door BDS in rekening worden gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de vestiging van BDS en het afleveradres. Onze medewerker informeert de klant exact over de bezorgkosten bij het opstellen van de leveringsbon en stemt de tijd van de levering af.
 3. Bij het ontvangen van de leveringsbon dient de klant de gegevens hierop te controleren (achternaam, voornaam, e-mail, woonadres, telefoon, mobiel). Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met de afdeling Customer Service van BDS.
 4. Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van HSDS wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd.
 5. Op de dag van bezorging wordt de klant telefonisch gebeld voordat bezorging plaatsvindt. Op zon en feestdagen wordt niet bezorgd, tenzij anders vermeld. Artikelen besteld via de webshop worden uitsluitend op werkdagen bezorgd (Dit geldt voor alle bezorgingen).
 6. Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, zullen de bezorgkosten hiervan worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren door HSDS zullen er opnieuw bezorgkosten aan de klant in rekening worden gebracht.
 7. De klant wordt verzocht, voor de bezorging plaatsvindt, de entree of doorgang van zijn woning vrij te maken van obstakels (op de route naar de uiteindelijke plaats van het product), om zo beschadigingen te voorkomen.
 8. Voor het plaatsen van Amerikaanse koel-/vriescombinaties dient er bij een gemonteerde deur een doorgang te zijn van minimaal 90 cm breed, minimaal 180 cm hoog en een draairuimte van ten minste 100 cm. De klant dient voorafgaand te controleren of deuren en doorgangen breed en hoog genoeg zijn om de producten op de gewenste locatie te kunnen plaatsen.
 9. Indien een af te leveren product niet naar binnen kan, wordt in overleg met de klant de verpakking verwijderd.
 10. Kleine producten worden door de bezorgservice van BDS niet uitgepakt. Verpakkingsmateriaal wordt op verzoek van de klant door de bezorgservice van BDS afgevoerd.
 11. BDS adviseert de klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele externe beschadigingen. Op deze wijze kan BDS in geval van een onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan de geleverde producten snel zorgdragen voor een aanvulling op of vervanging van de levering.
 12. De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door BDS de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 13. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

 

Artikel 11 – Vrijwaring en Aansprakelijkheid

 1. Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens, zijn van vergoeding uitgesloten, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen.
 2. BDS is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het product exclusief omzetbelasting, waardoor schade is veroorzaakt.
 3. Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet 24 uur na ontdekking, is gemeld.
 4. BDS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij vervoer van producten door de klant zelf.
 5. BDS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal gebruik en verstaat dit als schade ontstaan door onheil van buitenaf.
 6. De klant is verplicht om BDS in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden.

 

Artikel 12 – Betaling

 1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BDS te melden.
 2. Bij contante verkopen dient de klant het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering, met dien verstande dat producten die vanuit het vestigingsmagazijn worden geleverd, voorafgaand bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten kunnen worden opgehaald.
 3. Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden én moet de betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden.
 4. Betaling dient in contanten, pinbetaling, cheque of bankovermaking plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeengekomen.
 5. Giftcards kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.
 6. In geval van wanbetaling van de klant heeft BDS behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten dienen bij voorkeur aan de Customerservice Afdeling te worden doorgegeven.
 2. Klachten moeten binnen 24 uren na de aflevering worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. In andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 3. Bij BDS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BDS binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot BDS. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door BDS, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Surinaams recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 16 – Privacy

 1. BDS gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen. De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het doen van marktonderzoek. De klant is op enig moment gerechtigd deze toestemming in te trekken. Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit telefonisch of per e-mail aan BDS te laten weten.
 2. De klant geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan HSDS tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten. Deze aanbiedingen bestaan o.a. uit informatie over producten die u gekocht heeft. Over producten waarvan wij verwachten dat deze u zullen aanspreken op basis van uw eerdere aankopen of aankopen van vergelijkbare producten door andere klanten.
Translate »